مراقبه روزانه

انسان معمولا خالی وتهی است .دلیل بدبختی او همین است .انسان می خواهد پر شود از این رو پیوسته خود را از غذا ،از سکس،از الکل،از پول،از اشیا و از تمام ابزار وادواتی که فن آوری در اختیار او قرار داده انباشته می سازد اما فضای درونی اش همچنان مثل گذشته خالی است .در حقیقت ،انسان وقتی با انواع گوناگون چیزهای دورو برش روبرو میشود احساس خلا بیشتری می کند ،زیرا در نقطه مقابل ،درون او کاملا خالی به نظر می سد .

جست وجوی پول، قدرت و جاه و مقام اساسا برای پر کردن این فضای خالی درون است .اما این راه نادرست است .این راه پر شدن نیست .راه پر شدن راه عشق،عبادت و جذابیت است راه پر شدن تنها یکی است :خدا را در بر گرفتن ،در اختیار خدا و تمام شکوه وعظمتش قرار گرفتن.

 به هستی عشق بورز تا پر شوی .بی هیچ قید وشرطی عشق بورز تا سرشار شوی ،آن گاه که سر شار شوی ،به خانه می رسی ،شکوفا می شوی و خرسند

                                                                                                       

                                                                                         

/ 1 نظر / 18 بازدید
مسعود

شما از خودت تا به حال پرسیدی چقدر انسان هستی؟ چقدر حقوق دیگرا ن را رعایت می کنی؟ آیا انسانیتت آنقدر هست که کسی از تو دل چرکین نباشد؟؟؟؟؟؟؟؟